Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

společnosti EDAXO s.r.o., IČO: 03524116, se sídlem Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 34245, 

(dále jen “prodávající”) jako e-shop wenko-shop.cz

 

Kontaktní údaje:

Sídlo a kontaktní adresa: Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové

Doručovací adresa pro vratky a reklamace:

Česká republika

PAXY - Edaxo, ul. Vratimovská 681/80, 71900 Ostrava – Kunčice

Telefon: +420 498 019 905

Email: info@edaxo.cz

Slovensko

PAXY Edaxo ul. Budovateľská 1234 (123 kuriér DEPO)
03853 Turany

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky prodávajícího upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.wenko-shop.cz prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.wenko-shop.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a takto odeslaná objednávka je považována za závaznou. Odesláním závazné objednávky se kupující zavazuje k úhradě objednaného zboží popř. nákladů na zvolený typ dopravy. Jakmile bude závazná objednávka doručena prodávajícímu, dochází automaticky k jejímu přijetí ze strany prodávajícího. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce, s tím že kupujícímu zašle i stručnou sumarizaci objednávky (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, nejasnost objednávky) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním závazné objednávky (a jejím automatickým přijetím ze strany prodávajícího) viz bod 3. 4, popř. ve výjimečných případech dodatečným potvrzením viz bod 3.5. shora.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu (popř. od objednávky odstoupit a kupní smlouvu tak zrušit), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek).

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.9. Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn jednostranně zrušit již potvrzenou objednávku, nebude-li možné tuto vyřídit např. pro nedostupnost objednaného zboží. V případě, že již prodávající obdržel platbu od kupujícího, je prodávající povinen tuto platbu vrátit na bankovní účet kupujícího nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Smluvní strany sjednávají, že prodávající je oprávněn odstoupit i prostředky na dálku, tj. prostřednictvím e-mailové komunikace.

3.10. Prodávající je oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v případě, kdy cena zboží, které je předmětem objednávky, zjevně neodpovídá hodnotě tohoto zboží, a tato cena byla ve webovém rozhraní obchodu uvedena v důsledku technické chyby. V takovém případě je prodávající odstoupení od kupní smlouvy zaslat spotřebiteli na elektronickou adresu kupujícího bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že k technické chybě došlo.

4. CENY, MOŽNOSTI PLATBY A DOPRAVA

4.1 Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu v CZK nebo v EUR následujícími způsoby:

 • dobírkou - tato platba je zpoplatněna cenou 59 Kč pro ČR a 2 EUR pro Slovensko
 • převodem 
 • online bankovním převodem 
 • online platba kartou 
 • online platba přes Google Pay
 • online platba GoPAY pěněženkou
 • online platba prostřednictvím Twisto Pay

4.2 Způsoby a ceny dopravy do ČR:

 • Česká Pošta - balík do ruky, 105 Kč
 • Česká Pošta - balík na poštu, 89 Kč
 • Česká Pošta - balík do balíkovny, 89 Kč
 • PPL, 115 Kč
 • 123Kurýr, 115 Kč
 • Zásilkovna Z-Point, 89 Kč u zásilek do 5 kg, u zásilek nad 5 kg doprava 199 Kč,
 • Doprava u objednávek kurýrem Česká pošta balík do balíkovny přesahující cenu 2500 Kč je zdarma.

4.3 Způsoby a ceny dopravy na Slovensko:

 • 123Kuriér, 7 EUR
 • Doprava objednávky přesahující cenu 90 EUR je zdarma.

4.4 V případě, že vybrané zboží není vhodné pro některý z výše uvedených způsobů dopravy (např. kvůli vysoké hmotnosti nebo rozměrům), kupujícímu nebude tento způsob dopravy v objednávce nabídnut a může tak volit vždy jen z aktuálních možných způsobů dopravy objednávaného zboží.

4.5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.6 V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.7 V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen u tohoto způsobu dodat objednané zboží před řádným a úplným uhrazením celé kupní ceny, vč. příp. dopravy.

4.8 Prodávající následně dodá kupujícímu zásilku. Daňový doklad bude zaslán kupujícímu na jeho e-mailovou adresu.

4.9 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10 Kč, maximálně však 300 Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

4.12 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

4.13 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího na základě dodacích podmínek konkrétního dopravce.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Kupující má právo v souladu s ust. 1829 a násl. zák č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), od kupní smlouvy odstoupit. Toto odstoupení je možné na základě rozhodnutí prodávajícího učinit v prodloužené lhůtě, a to až do 365 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky.

5.2 Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno ve shora stanovené lhůtě, a to prostřednictvím některého z komunikačních kanálů prodejce (tzn. písemně na kontaktní adresu, telefonicky, e-mailem popř. prostřednictvím chatu na webovém rozhraní obchodu nebo přímých zpráv v rozhraní dostupných sociálních sítí). 

5.3 V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

5.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třistašedesátipěti (365) dnů od převzetí tohoto zboží. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující nese v takovém případě veškerá rizika spojená s případným poškozením zboží či výběrem způsobu dopravy. Kupující dále bere na vědomí, že prodávající nebude přijímat vrácené zboží z titulu odstoupení na dobírku.

5.5 Kupující může od kupní smlouvy odstoupit jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu, k odstoupení může také využít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný ke stažení zde. 

5.5 Adresa pro vrácení zboží je: PAXY - Edaxo, ul. Vratimovská 681/80, 71900 Ostrava – Kunčice.

5.6 V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající vrací kupujícímu cenu zboží včetně ceny nejlevnějšího způsobu dopravy zboží ke kupujícímu (zvolil-li kupující doručení na dobírku, cenu dobírky prodávající nevrací). Cenu dopravy zboží vraceného zpět prodávajícímu hradí vždy kupující.

5.7 Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou a vlastnostmi zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2165 a násl. občanského zákoníku).

6.2 Kupující má právo vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou (2) let od převzetí. Vytkl-li kupující vadu oprávněně, tato doba neběží po dobu, po kterou nemůže zboží kupující užívat.

6.3 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.  Prodávající zejména odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal

 1. a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, a jiným ujednaným vlastnostem,
 2. b) je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nimiž prodávající souhlasil, a
 3. c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající rovněž odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

 1. a) je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druh obvykle používá,
 2. b) zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věci téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 3. c) je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 4. d) zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, kterou prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

6.4 Projeví-li se vada během jednoho roku od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

6.5 Kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění, pokud vadu sám způsobil.

6.6 Vadou zboží není jeho opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním.

6.7 Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Kupující může požadovat podle své volby dodání nového zboží bez vady, nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný, nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný.

6.8 Kupující může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

 1. a) prodávající vadu odmítnul odstranit, nebo jí neodstranil v souladu s ust. § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku,
 2. b) se vada projeví opakovaně,
 3. c) je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
 4. d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu poté, co obdrží zboží, nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

7. REKLAMACE

7.2 Při uplatnění reklamace je kupující povinen označit vadu, nebo popsat, jak se vada projevuje, a jakým způsobem požaduje reklamaci vyřídit. Kupující je povinen reklamaci uplatnit nejpozději ve lhůtě uvedené v čl. 6.2 těchto obchodních podmínek.

7.2 Adresa pro vrácení zboží z důvodu vytčení vady (reklamace je): PAXY - Edaxo, ul. Vratimovská 681/80, 71900 Ostrava – Kunčice. V případě kontaktování prodávajícího před odesláním zboží zajistí po dohodě prodávající svoz reklamovaného zboží kurýrem na vlastní náklady. Prodávající je rovněž povinen přijmout reklamaci i ve svém sídle.

7.3 Při uplatnění reklamace prodávající kupujícímu vystaví potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

7.4 Prodávající je povinen vyřídit reklamaci včetně odstranění vady a informovat o tom kupujícího ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se s kupujícím na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.5 Prodávající je rovněž povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, době trvání reklamace, případně písemné odůvodnění reklamace. 

8. DORUČOVÁNÍ

8.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele), není-li v těchto obchodních podmínkách nebo kupní smlouvě stanoveno jinak. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

8.2 Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem a mají pouze informativní charakter. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.3 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních kupujících prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.4. Prodávající přijal opatření k ověření toho, zda zákaznické recenze zboží umístěné na internetovém obchodu byly vytvořeny skutečně kupujícím, který si konkrétní zboží zakoupil. Tato opatření spočívají v tom, že: zákaznickou recenzi je umožněno vložit ke zboží výhradně prostřednictvím odkazu, který je prodávajícím zaslán na elektronickou adresu kupujícího. 

9.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9.6 Nabídka produktů může být kdykoliv změněna. Prodávající vyvine přiměřené úsilí, aby zajistil aktualizaci svých webových stránek. Poskytované informace a specifikace jsou však určeny pouze pro informaci kupujících a mohou být změněny bez předchozího oznámení. Fotografie zveřejněné na webových stránkách bývají obvykle přesné, ale mohou mírně zkreslovat barvu, tvar i velikost.

9.7 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

9.8 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, na místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

9.9 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu umístěného na webové stránce. 

11. POSTUP PRO ŘEŠENÍ SPORŮ A STÍŽNOSTÍ 

11.1 Prodávající doporučuje kupujícím, aby všechny stížnosti zasílali e-mailem na adresu info@emako.cz. V případě, že se nepodaří stížnost vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát-oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz, internetová adresa www.adr.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 11.01.2023.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.